پله مفصلی | پروژه رفسنجان

اجرا و پیاده سازی پله رفسنجان توسط شرکت گام استیل با محصول پله مفصلی | M5300

پروژه موسسه نور بندرعباس | مفصلی

اجرا و پیاده سازی پله موسسه نور بندرعباس توسط شرکت گام استیل با محصول پله مفصلی | M1270

پروژه بوکان | پله مفصلی

اجرا و پیاده سازی پله بوکان توسط شرکت گام استیل با محصول پله مفصلی | M1163